Váš košík

KONTAKT: +421 951 239 452

Nájdete nás na sociálných sieťach: Facebook | Instagram

E-Mail: info@lamba.sk

Registrácia / Môj účet

Rýchly kontakt

Sociálne siete

Obchodné podmienky

Čl. I. Základné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je ako predávajúci podnikateľský subjekt Lamba.sk s.r.o. , miesto podnikania 831 06 Bratislava-Rača, Rustaveliho 7604/3, IČO: 53 970 080, IČ DPH: SK2121539882 zapísaný Mestský súd Bratislava III, vložka č. 154411/B (ďalej len „Predávajúci“), a na strane druhej je kupujúci (ďalej len „Kupujúci“).
 1. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.
 1. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 1. Podnikateľom sa rozumie:
 2. osoba zapísaná v obchodnom registri,
 3. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 4. osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 5. osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
 6. Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.
 1. Predávajúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

 

 1. Výrobkom sú všetky produkty a tovary označené platnou predajnou cenou a zverejnené na webovej stránke www.lamba.sk.
 1. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj s ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.
 1. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.
 1. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok.
 1. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou výrobkov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Čl. II. Cena

 1. Všetky ceny sú zmluvné. V e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie výrobku zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.
 2. Akciové ceny platia len do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciových výrobkov alebo len po dobu časovo určenú.
 3. Pôvodná predajná cena znamená platnú cenu za výrobok, za ktorú predmetný výrobok Predávajúci ponúkal bez zohľadnenia možných bonusov a iných zľavových akcií na prevádzkovanom e-shope, alebo cenu nezáväzne doporučenú výrobcom či distribútorom, pričom bude zobrazená vždy len tá z cien, ktorá lepšie reflektuje cenovú hladinu daného výrobku na trhu.
 4. Dodanie v rámci SR

  GLS
  – Balík s hmotnosťou do 3 kg – 4,2€ za doručenie/1,20€ príplatok za dobierku/.
  – Balík s hmotnosťou do 5 kg – 4,5€ za doručenie/1,20€ príplatok za dobierku/.
  – Balík s hmotnosťou do 10 kg – 5,5€ za doručenie/1,20€ príplatok za dobierku/.
  – Balík s hmotnosťou 10 kg a viac – 6,2€ za doručenie/1,20€ príplatok za dobierku/.

 5. DPD
  – Balík s hmotnosťou do 3 kg – 4,2€ za doručenie/1,20€ príplatok za dobierku/.
  – Balík s hmotnosťou do 5 kg – 4,,5€ za doručenie/1,20€ príplatok za dobierku/.
  – Balík s hmotnosťou do 10 kg – 4,7€ za doručenie/1,20€ príplatok za dobierku/.
  – Balík s hmotnosťou do 20 kg – 5,4€ za doručenie/1,20€ príplatok za dobierku/.
  – Balík s hmotnosťou do 31,5kg – 6€ za doručenie/1,20€ príplatok za dobierku/.

  – Balík s hmotnosťou nad 31,5kg – 8€ za doručenie/1,20€ príplatok za dobierku/.

Cena za doručenie mimo územia SR je stanovená individuálne na základe písomnej dohody (e-mailom) medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Pre aktuálne ceny doručenia mimo územia SR kontaktujte prosím Predávajúceho na info@lamba.sk. V opačnom prípade nebude objednaný výrobok Kupujúcemu bez jeho odsúhlasenia odoslaný.

Čl. III. Objednávka

 1. Objednávka vzniká výberom výrobkov Kupujúcim v e-shope, vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru a potvrdením procesu objednávania. Pre účely vybavenia objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný výrobok.
 2. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré Kupujúci používa.
 3. Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných výrobkov a berie na vedomie, že odoslaná objednávka sa stáva pre Kupujúceho záväznou.
 4. Kupujúcemu je po odoslaní objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia a zaevidovania objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením o kúpe výrobku.
 5. Kupujúci je vedomí, že odoslaním objednávky sa zaväzuje k prevzatiu objednaného výrobku a k zaplateniu kúpnej ceny.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť objednávku za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupe bude Kupujúci bezodkladne informovaný.

Čl. IV. Kúpna zmluva

 1. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslanie záväznej objednávky Kupujúcim a jej prijatie Predávajúcim. Toto prijatie Predávajúci bezodkladne potvrdí Kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail. V informačnom e-maily Kupujúci nájde taktiež odkaz na aktuálne znenie VOP a reklamačného poriadku Predávajúceho.
 2. Za prípadné chyby pri prenesení dát Predávajúci nenesie zodpovednosť. Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Kupujúcemu je odoslaná faktúra, opatrená odtlačkom pečiatky a podpisom Predávajúceho.
 3. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu kúpnej zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.
 4. Uzavretá kúpna zmluva je Predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

Čl. V. Prevod vlastníckeho práva

 1. Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje odovzdať Kupujúcemu vec, ktorá je predmetom kúpy a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo, a Kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu.
 2. Predávajúci odovzdá Kupujúcemu predmet kúpy v ujedanom množstve, akosti a prevedení.
 3. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa Kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.
 4. Predávajúci Kupujúcemu odovzdá vec, i doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní Kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k veci v súlade so zmluvou.
 5. Ak nie je ujednané, ako ma byť vec zabalená, Predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará Predávajúci vec pre prepravu.

Čl. VI. Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ

Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

 1. Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu tovaru spotrebiteľovi, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.
 2. Predávajúci vráti spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby.
 3. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.
 4. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 5. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar nezasielajte na dobierku z dôvodu, že, takto odoslaný tovar nebude Predávajúcim prevzatý.
 6. Zaslaný tovar odporúčame vrátiť v kompletnom balení, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom bol tovar prevzatý.
 7. Odporúčame aby si spotrebitelia vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.
 8. Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu.
 9. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 10. V prípade, že bude tovar vrátený nekompletný či poškodený, môže Predávajúci požadovať od spotrebiteľa čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 ods. 4) Zákona.
 11. Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a Kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie Kupujúceho. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.
 12. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) Zákona.
 1. Formulár pre odstúpenie od zmluvy tu: Formulár – Odstúpenie od zmluvy

Čl. VII. Dodacie podmienky na území SR

 1. Predávajúci je povinný do 30 dní odo dňa doručenia objednávky odoslať Kupujúcemu objednaný výrobok, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri výrobku nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
 2. Ak je výrobok skladom, je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.
 1. Fakturačné údaje Kupujúceho je možné meniť spätne po odoslaní objednávky len po dohode s Predávajúcim.
 1. Ak sa v objednávke nachádza viacero výrobkov a časť z nich nie je skladom, Kupujúci bude informovaný o možnosti plnenia objednávky postupným dodaním výrobkov formou čiastočných dodávok.
 2. Spolu s výrobkom je Kupujúcemu zasielaný návod ako i ostatné dokumenty k výrobku od výrobcu.
 3. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je výrobok dodávaný.
 4. Výrobok je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu uvedenú spotrebiteľom v objednávke.

Čl. VIII.  Bezpečnosť a ochrana informácií

 1. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne Kupujúcim Predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.
 2. Kupujúci dáva Predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvorenej kúpnej zmluvy.
 3. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s Kupujúcim a nebudú inak zverejnené, ani poskytnuté tretej osobe okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
 4. Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov.
 5. V rámci reklamačného konania sú od Kupujúceho vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a podpis či digitálny podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracované výhradne za účelom potrebným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.
 6. Kupujúci má právo prístupu ku svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.
 7. Predávajúci si z dôvodu predchádzania trestnej činnosti a minimalizácie škôd vyhradzuje právo odmietnuť objednávku Kupujúcim vytvorenú z blokovanej IP adresy, v prípade že je táto IP adresa na tzv. blackliste. V prípade problémov s objednávkou môže Kupujúci kontaktovať Predávajúceho e-mailom alebo telefonicky.
 8. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Čl. IX. Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá Predávajúci a Kupujúci.
 2. Kupujúci je povinný:
 1. prevziať objednaný výrobok,
 2. zaplatiť za výrobok dohodnutú cenu Predávajúcemu,
 3. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný výrobok pri jeho preberaní.
 1. Predávajúci je povinný:
 1. dodať Kupujúcemu výrobok v požadovanej akosti, množstve a v dohodnutej cene,
 2. spolu s výrobkom alebo dodatočne zaslať Kupujúcemu všetky dokumenty k výrobku ako napríklad faktúru za výrobok, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.
 1. Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, poškodenie obalu) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu info@lamba.sk spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou Predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje Kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však Predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

Čl. X. Záručné podmienky

 1. Záručné podmienky na výrobok sa riadia reklamačným poriadkom Predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad, ktorý môže byť aj v elektronickej podobe.

Čl. XI. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho. V prípade zmeny VOP alebo reklamačných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých VOP, ktoré boli platné v čase odoslania objednávky Kupujúcim a prístupné na internetovej stránke Predávajúceho.
 2. Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený so VOP, vrátane reklamačných podmienok.
 3. Tieto VOP sú platné a účinné od 21.06.2019 a rušia predchádzajúce znenia VOP.
 1. Prípadné spory medzi Predávajúcim a spotrebiteľom je možné riešiť  mimosúdnou cestou. V takomto prípade spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je  Slovenská obchodná inšpekcia (§ 3 ods.2, písm. a/ zákona č. 391/2015 Z. z.o alternatívnom riešení sporov).
 2. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva.
 3. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov ak Predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Obsahové náležitosti návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu nájdete tu: (odkaz na ars). Odkaz na platformu riešenia spotrebiteľských sporov on-line je http://ec.europa.eu/consumers/odr/ alebo priamo na webovej stránke MH SR http://www.mhsr.sk/.
 4. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z ich zmluvného vzťahu budú  prednostne riešiť dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, pre všetky spory vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim je rozhodovacia právomoc daná príslušnému všeobecnému súdu v zmysle § 84 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb., v platnom znení (Občiansky súdny poriadok).

Orgán dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P.O. BOX 5
820 07, Bratislava 27

Tel.: 02/58 272 172
E-mail: ba@soi.sk

Kontakt

Lamba.sk s.r.o.
Rustaveliho 7604/3
831 06 Bratislava
IČO: 53970080
DIČ: 2121539882
IČ DPH: SK2121539882
Email: info@lamba.sk
Tel.: 0951239452