Váš košík

KONTAKT: +421 951 239 452

Nájdete nás na sociálných sieťach: Facebook | Instagram

E-Mail: info@lamba.sk

Registrácia / Môj účet

Rýchly kontakt

Sociálne siete

GDPR

Zásady ochrany osobných údajov dotknutej osoby

Čl. I. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a vymedzenie dotknutej osoby

 1. V nadväznosti na prijatie Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“), ako aj na súvisiacu legislatívnu úpravu SR zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ zákon č. 18/2018 Z. z.“) podnikateľský subjekt Lamba.sk s.r.o., 831 06 Bratislava-Rača, Rustaveliho 7604/3, IČO: 53970080, IČ DPH: SK2121539882 zapísaný Mestský súd Bratislava III, vložka č. 154411/B je v zmysle § 5 písm. o) zákona č. 18/2018Z.z.prevádzkovateľom (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorý spracúva osobné údaje v súlade s cit.právnymi predpismi a  plní si všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov voči dotknutej osobe (§ 5 písm. n) zákona č. 18/2018 Z. z.),  ktorou  je každá  fyzická  osoba,  ktorej  osobné  údaje sa spracúvajú (ďalej len „Dotknutá osoba“).
 2. Dotknutá osoba poskytuje osobné údaje Prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností, vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia Prevádzkovateľ nemôže riadne plniť zmluvu s dotknutou osobou a preto ju ani nie je možné uzavrieť. Účelom spracovania osobných údajov dotknutej osoby sú predzmluvné vzťahy, identifikácia dotknutej osoby, potvrdenie objednávky, vystavenie daňového dokladu, doručenie výrobku, registrácia na internetovom obchode.
 3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby na marketingové účely len na základe žiadosti resp. súhlasu Dotknutej osoby v súlade s ust. § 13 ods. 1, písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. pri registrácii na internetovom obchode www.lamba.sk.
  Ak Prevádzkovateľ žiada o udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov Dotknutú osobu, tento súhlas musí byť odlíšený od iných skutočností a musí byť vyjadrený jasne a v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme.
  Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pri registrácii  pre marketingové účely, aby Prevádzkovateľ spracoval a uchoval jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa a súčasne udeľuje Prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby.
 4. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje  získava výlučne na účel uvedený v bode 1. tohto článku, zabezpečí, aby sa využívali len spôsobom, na ktorý boli zhromaždené, osobné údaje bude spracovávať v súlade s dobrými mravmi a spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu GDPR, zákonu č. 18/2018 Z. z., ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom.

Čl. II. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

Spracúvanie osobných údajov na účel nákupu výrobku prostredníctvom e-shopu www.lamba.sk, dodanie výrobku, vybavovanie reklamácií a riešenie poistných udalostí.

1.1. Prevádzkovateľ spracúva osobné na účely nákupu výrobku prostredníctvom e-shopu www.lamba.sk a dodania výrobku nasledovné osobné údaje Dotknutej osoby: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom výrobku a údaje súvisiace s platbou za výrobok (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet Prevádzkovateľa).

1.2. Prevádzkovateľ spracúva na účely vybavovania reklamácií okrem osobných údajov uvedených v bode 1.1. aj údaje o reklamovanom výrobku a údaje uvedené Dotknutou osobou  pri uplatnení reklamácii.

1.3. Prevádzkovateľ spracúva  na účely riešenia poistných udalostí okrem osobných údajov uvedených v bode 1.1. aj údaje o poistenom výrobku a údaje uvedené Dotknutou osobu pri oznámení poistnej udalosti.

1.4. Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu výrobku prostredníctvom e-shopu a dodania výrobku Dotknutej osoby a riešenia poistných udalostí ust. § 13 ods. 1, písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z., v prípade vybavovania reklamácií  ust. § 13 ods. 1, písm. c)  zákona č. 18/2018 Z. z..

1.5. Spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom je v prípade nákupu výrobku prostredníctvom e-shopu, dodania výrobku Dotknutej osobe a riešenia poistných udalostí nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe výrobku, resp. dohody o zabezpečení poistenia, v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa.

1.6. Údaje Dotknutej osoby budú poskytované sprostredkovateľom v zmysle § 5 písm. p) zákona č. 18/2018 Z. z., t.j. subjektom spolupracujúcim s Prevádzkovateľom a tretím stranám.

1.7. Zoznam  subjektov – sprostredkovateľov je nasledovný:

 • Slovenská pošta, a. s.
 • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
 • Direct Parcel Distribution SK s.r.o.

1.8. Zoznam subjektov – tretie strany, ktorým sa poskytujú osobné údaje na základe právnych predpisov, najmä:

a/ Policajný zbor SR
b/ Súdy a prokuratúry SR
c/ Finančná správa SR
d/ Úrad na ochranu osobných údajov
e/ Slovenská obchodná inšpekcia

1.9. Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe výrobku a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný výrobok.

2/ Spracúvanie osobných údajov pre marketingové účely prevádzkovania e-shopu.

2.1. V prípade, že Prevádzkovateľ pri prevádzkovaní e-shopu www.lamba.sk poskytuje priamy marketing (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov), zákonným spôsobom pre spracúvanie osobných údajov je dobrovoľný súhlas Dotknutej  osoby v zmysle ust. § 13 ods.1, písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. v spojení s § 4 ods. 6 zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v prípade, že nedošlo k objednávke výrobku alebo služby. Súhlas so spracúvaním osobných údajov Dotknutá osoba udeľuje na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby.

2.2. Dotknutá osoba má právo na opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných spracúvaných osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím času platnosti súhlasu, likvidáciu svojich osobných údajov, ak došlo k porušeniu zákona,  a ďalšie práva uvedené v §§ 19 až 28 zákona č. 18/2018 Z. z.

2.3. Prevádzkovateľ v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti spracúva osobné údaje na základe súhlasu Dotknutej osoby zákonne, ak Dotknutá osoba dovŕšila 16 rokov veku. Ak má Dotknutá osoba menej ako 16 rokov veku, takéto spracúvanie osobných údajov je zákonné iba za podmienky a v rozsahu, v akom takýto súhlas poskytol alebo schválil jej zákonný zástupca.

2.4. Osobné údaje Dotknutej osoby budú poskytované sprostredkovateľom,  spolupracujúcim s Prevádzkovateľom a tretím stranám.

2.5. Zoznam  subjektov – sprostredkovateľov je nasledovný:

 • Slovenská pošta, a. s.
 • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
 • Direct Parcel Distribution SK s.r.o.

2.6. Zoznam subjektov – tretie strany, ktorým sa poskytujú osobné údaje Dotknutej osoby na základe právnych predpisov, najmä:

a/  Policajný zbor SR.
b/ Súdy a prokuratúry SR.
c/ Finančná správa SR.
d/ Úrad na ochranu osobných údajov.
e/ Slovenská obchodná inšpekcia.

 1.  Riešenie sťažnosti Dotknutej osoby

3.1. Prevádzkovateľ  spracúva na účely riešenia sťažnosti Dotknutej osoby nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho, akým spôsobom Dotknutá osoba  sťažnosť podala, aj jej adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

3.2. Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade riešenia sťažnosti Dotknutej osoby  § 13 ods. 1, písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z.

3.3. Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia, kým  dôjde  k vyriešeniu  sťažnosti Dotknutej osoby.

 1.  Uplatňovanie nárokov Prevádzkovateľa

4.1. Prevádzkovateľ spracúva na účely uplatňovania svojich nárokov nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách s dotknutými osobami, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby Prevádzkovateľom, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo ochranou záujmov Prevádzkovateľa.

4.2. Účelom spracúvania týchto osobných údajov v zmysle ust. § 13 ods. 1,  písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. sú oprávnené záujmy Prevádzkovateľa a to ochrana jeho majetku, ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči Prevádzkovateľovi.

4.3. Príjemcom osobných údajov sú:

 • súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.

4.4. Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty, počas ktorej môžu byť voči Prevádzkovateľovi uplatňované nároky, alebo počas ktorej si Prevádzkovateľ môže uplatniť svoje vlastné nároky.

 1.  Plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa

5.1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje uvedené v bodoch 1. až 6. tohto článku na účely plnenia svojich zákonných povinností.

5.2. Právnym základom uvedeného spracúvania osobných údajov je § 13 ods. 1, písm.  c) zákona č. 18/2018 Z. z. (napr. zákon č. 431/2002 Z. z., v platnom znení, zákon č. 222/2004 Z. z., v platnom znení, zákon 595/2003 Z. z., v platnom znení, zákon č. 250/2007 Z. z., v platnom znení, zákon č. 395/2002 Z .z., v platnom znení). Spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom je nevyhnutné na účely plnenia jeho zákonných povinností.

5.3. Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • daňoví poradcovia, finančná správa, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

5.4. Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

Čl. III.  Práva dotknutej osoby súvisiace so spracovaním osobných údajov

 1. Práva dotknutej osoby súvisiace so spracovaním osobných údajov:
  a.) požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jej osobným údajom,
  b.)právo na opravu poskytnutých osobných údajov,
  c.)právo na vymazanie poskytnutých osobných údajov,
  d.)právo na obmedzenie spracovania osobných údajov,
  e.)právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR, alebo zákonom č. 18/2018 Z.z.,
  f.)právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
  g.)právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov.
 2. Dotknutá osoba môže svoje práva podľa Čl. III. bod 1. tohto článku uplatniť prostredníctvom žiadosti na e-mailovej adrese: info@lamba.sk. Žiadosť Dotknutej osoby vybaví Prevádzkovateľ bezplatne.
 3. Práva podľa Čl. III. bod 1. nemožno uplatniť v rozsahu a na účely uvedené v Čl. II. body 1., 4. a 5., s výnimkou oprávnenia Prevádzkovateľa zasielať obchodné oznámenia v príde, ak Prevádzkovateľ získal podrobnosti elektronického kontaktu v súvislosti s predajom výrobku dotknutej osobe, ale len za predpokladu, že dotknutá osoba má možnosť jednoduchým spôsobom odmietnuť súhlas v využitím elektronického kontaktu na účel zasielania obchodného oznámenia, vtedy je možné uplatniť všetky práva podľa Čl. III. bod 1.
 4. Ak by sa Dotknutá osoba domnievala, že Prevádzkovateľ vykonáva spracovanie jej osobných údajov v rozpore s príslušnými právnym predpismi, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
  a) požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie e-mailom zaslaným na info@lamba.sk,
  b) namietať proti spracúvaniu osobných údajov a požadovať e-mailom zaslaným na info@lamba.sk, aby Prevádzkovateľ zabezpečil odstránenie vzniknutého stavu doplnením, blokovaním, vykonaním opravy, alebo likvidáciou osobných údajov. O námietke Prevádzkovateľ rozhodne bezodkladne a informuje Dotknutú osobu. Ak Prevádzkovateľ nevyhovie námietke, má Dotknutá osoba právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov SR. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Dotknutej osoby obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov SR.
 5. Ak Dotknutá osoba uplatní svoje právo podľa Čl. III. bod 1., je Prevádzkovateľ povinný odpovedať dotknutej osobe do 30 dní od prijatia žiadosti.
 6. V prípade, ak Dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 7. Ak Dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona č. 18/2018 Z. z., môže uplatniť blízka osoba.
 8. Právo Dotknutej osoby na likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,  opravu alebo likvidáciu nesprávnych a neúplných alebo neaktuálnych údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, má právo Prevádzkovateľ obmedziť len v prípade, že takéto obmedzenie vyplýva z osobitného predpisu, alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana Dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 9. Prijatie žiadosti o uplatnení práva z Čl. III. bod 1. písm. a) a f) je možné iba prostredníctvom dátovej správy, alebo listom s úradne overeným podpisom na adresu miesta podnikania Prevádzkovateľa. Súčasťou žiadosti je povinnosť Dotknutej osoby uviesť e-mailovú adresu, na ktorú bude zaslaný overovací e-mail na potvrdenie totožnosti Dotknutej osoby.
 10. Pokiaľ Dotknutá osoba uplatní niektoré z práv z Čl. III. bod 1., Prevádzkovateľ má právo žiadať preukázanie totožnosti Dotknutej osoby. Žiadosť o prístup k osobným údajom teda musí byť zaslaná z e-mailovej adresy žiadateľa. Ak bude žiadosť podaná inou formou, alebo z inej e-mailovej adresy, má Prevádzkovateľ právo požadovať dodatočné overenie formou odpovede na overovací e-mail. V prípade, že žiadateľ nepreukáže svoju totožnosť do 14 dní od zaslania verifikačného e-mailu, nebude jeho žiadosť na uplatnenie práv z Čl. III. bod 1. prijatá.

 

Čl. IV. Záverečné ustanovenia

 1. Všetky práve vzťahy vznikajúce pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.
 1. Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky ((https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).
 1. Tieto Zásady ochrany osobných údajov dotknutej osoby nadobúdajú účinnosť dňa 21.06.2019.